• SVÁTOST KŘTU:

  „Křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem jsme osvobozeni od hříchu a znovuzrozeni jako Boží děti, stáváme se Kristovými údy; jsme přivtěleni k církvi a stáváme se účastnými jejího poslání: „Proto se křest správně a vhodně definuje jako svátost znovuzrození skrze vodu ve slově.“ (KKC, 1284)

 

Podmínky přijetí svátosti:

a) křest dítěte:
- víra ve spásu skrze Ježíše Krista - víra rodičů
- příprava rodičů (dle domluvy)
- kmotr má být praktikující katolík
- křest dítěte žádají rodiče!
  Důležitá je příprava rodičů - nechat dítě pokřtít znamená slíbit, že ho budou v jeho životě víry doprovázet. Mají si jasněji uvědomit, že dostali milost víry i k tomu, aby vedli k víře své dítě. Pokud je jeden z rodičů nevěřící, nemusí se přípravy zúčastňovat, ale jsme rádi, když přijde.
  Společně s rodiči se vyplňuje křestní zápis. K tomu je třeba přinést Rodný list dítěte a Oddací list rodičů.
  Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, tak donést i potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.
  Jméno, příjmení a adresu kmotra nebo kmotrů.
  Pro křest dítěte se vyžaduje, aby rodiče složili záruku, že dítě dále budou vychovávat ve víře. To samozřejmě předpokládá, že víru sami žijí a praktikují. Tedy jinými slovy zachovávají církevní přikázání, mezi které patří i platné (před církví uzavřené) manželství. Pokud ovšem rodiče při křtu opravdově slíbí, že udělají vše pro křesťanskou výchovu dítěte a vyberou vhodného kmotra, který jim má ve výchově pomoci, pak je možné se domluvit na farním úřadě na přípravě ke křtu. Pro kmotry platí tyto zásady: pokřtěný a biřmovaný praktikující katolík, který žije podle přikázání církve (pokud je ženatý nebo vdaná, musí mít církevní manželství). Církevní sňatek rodičů dítěte není striktní podmínkou, ale je určitým vodítkem pro posouzení záruky křesťanské výchovy, kterou rodiče budou skládat.

  První setkání na faře před křtem dítěte je vhodné si domluvit telefonicky, tel.: 731 625 681.

b) křest dospělého:
- víra ve spásu skrze Ježíše Krista - praktikující víra
- příprava dospělých katechumenů trvá zpravidla jeden rok
- Dospělí přijímají svátost křtu obvykle o Velikonocích.

Pro vlastní obřad křtu je dobré opatřit si křestní roušku a křestní svíčku pro dítě (může to být úkolem kmotrů). Křtu se za normálních okolností musí zúčastnit oba rodiče dítěte a kmotr (kmotři).

 

  • SVÁTOST MANŽELSTVÍ:

  „Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost.“ (KKC 1601)

 Podmínky:

být pokřtěn, být svobodný, být plnoletý
sňatek mezi katolíkem a nekatolíkem (příp. nepokřtěným) je možný za určitých podmínek – nebránit partnerovi ve víře, umožnit katolickou výchovu dětí

  Katolický křesťan je povinen uzavřít manželství před církví v kostele – pokud uzavřel jen civilní sňatek, může i dodatečně požádat o zplatnění před církví; zůstává členem církve, ale nemůže chodit ke svatému přijímání a být kmotrem; o své situaci se může poradit s knězem

  V naší farnosti připravuje snoubenecké páry kněz. Je vhodné přijít na faru včas (půl roku před plánovanou svatbou) a zamluvit si termín; vlastní příprava trvá asi  měsíc. Svatební obřady se konají většinou v sobotu při mši svaté nebo při samostatném obřadu.

Přehled základních podmínek manželství v katolické církvi:

Manželství mohou uzavřít pouze muž a žena.
Muž a žena mohou uzavřít manželství jen tehdy, není-li ani jeden z nich vázán platným manželským svazkem.
Manželství mohou uzavřít, jestliže se k němu rozhodli oba dobrovolně.
Další podmínka platnosti manželství je, že oba dva chápou tento svazek jako nerozlučitelný. Manželství je v katolické církvi chápáno striktně jako nerozlučitelné.
Posledním bodem nutným k uzavření platného manželství je, aby oba dva zásadně neodmítali děti.

  Co budete potřebovat k uzavření manželství?

  - potvrzení o křtu ne starší půl roku
  - tiskopisy a potvrzení z matriky místa oddavek - ne starší 3 měsíců
  - předmanželský kurz
  - pokud žádný ze snoubenců (u smíšeného manželství pokřtěná strana) nemá bydliště ve farnosti oddavek, tak souhlas faráře z místa bydliště jednoho z nich
  - ovdovělí úmrtní list manžela/manželky
  - rozvedení Rozhodnutí soudu o rozvodu
  - občansky oddaní Oddací list
  - ostatní dle domluvy

  Sňatek v kostele mohou uzavřít římskokatolíci mezi sebou. Ale také římskokatolík s nepokřtěným nebo s osobou jiného vyznání - u těchto případů se vyžaduje souhlas ordináře (vyřizuje farář). Souhlas ordináře se vyžaduje i v případě, že se církevní sňatek koná mimo kostel, je blízký příbuzenský vztah apod.
  V případě, že římskokatolík uzavře manželství bez požehnání církve, je tento sňatek církevně neplatný (nemůže přistupovat ke svátostem). Pokud se rozvede, může uzavřít nové manželství církevně. Má ale také možnost své současné manželství konvalidovat - církevně zplatnit.
  Pokud již manželé spolu žijí v občanském sňatku delší čas a jeden z nich touží po církevním sňatku, ale druhý odmítá, může toužící strana požádat o sanaci - zplatnění (u faráře). Podmínkou je, že odmítající manžel(ka) chce v manželském svazku setrvat doživotně.